Beginpagina

(1) Veldslagen en overstromingen

(2) Turfwinning

(3) Veenpolder

(4) Dorpsontwikkeling

(5) In vogelvlucht

(6) Bantega in beeld

(7) Bronnen

Geschiedenis van Bantega

Hoofdstuk 7 - Bronnen

Twee pagina's uit de Chronique van Vrieslant van Pier Winsemius met oud-Friese kleding zoals die door verschillende groepen Friezen werden gedragen.

 

 


 

 

 

Inhoud

 

>>> Algemene bronnen

 

>>> (1) Veldslagen en overstromingen

 

>>> (2) Turfwinning door de Gietersen

 

>>> (3) Veenpolder van Echten

 

>>> (4) Dorpsontwikkeling vanaf 1900

 

>>> (5) Bantega in vogelvlucht

 

>>> (6) Bantega in beeld

 

 


 

 

 

Algemene bronnen

 

<<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

 

 

 

 

 

 De boeken aangegeven met een oranje stip, zijn afkomstig uit de verzamelingen van mijn vader en mij.

 

Chronique ofte Historische Geschiedenisse van Vrieslant door Pier Winsemius (Jan Lamrinck, 1622).

Omvangrijk naslagwerk, dat in 20 hoofdstukken (boeken) de geschiedenis van Friesland beschrijft vanaf de geboorte van Christus tot aan 1622. Het boek is moeilijk leesbaar door het afwijkende lettertype. Het is te bekijken op de site van Tresoar.

>>> Bekijk hier het boek op de site van Tresoar.

>>> Lees hier de tekst waarin Lemsterland wordt beschreven.

>>> Lees hier de toelichting (uit een artikel in de Zuid-Friesland) over deze tekst.

 

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden - 15e deel vervattende het vervolg van de beschryving van Friesland

door Jan Wagenaar (P. Schouten e.a., 1788)

 

In 1739 verscheen verscheen bij de Amsterdamse uitgever Isaak Tirion (1705-1765) deel I van de serie "Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden", grotendeels geschreven door historicus Jan Wagenaar (1709-1773). Het laatste deel van deze 23-delige serie kwam pas uit in 1804.

Al tien jaar eerder, in 1729, was Isaac Tirion begonnen met de tiendelige serie  "Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren".  De serie over de Vereenigde Nederlanden is op zeker moment het vervolg geworden van deze serie van 10 boeken, door de delen van de Vereenigde Nederlanden de nummers 11 t/m 33 te geven.


Indeling van de Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden:

 • [X] Zuidelijke Nederlanden, 1738
 • XI (= 1) Noordelijke Nederlanden, inleiding, 1739
 • XII (= 2) Generaliteitslanden, 1740
 • XIII (= 3) Gelderland, 1740
 • XIV-XVIII (= 4 t/m 8) Holland, 1742-1750
 • XIX-XX (= 9-10) Zeeland, 1751
 • XXI-XXII (= 11-12) Utrecht, 1758-1772
 • XXIII-XXVI (= 13-16) Friesland, 1785-1789
 • XXVII-XXX (= 17-20) Overijssel, 1781-1803
 • XXXI-XXXII (= 21-22) Stad en Lande, 1793-1794

  XXXIII (= 23) Drenthe, 1792-1795.


  In deel 15 wordt Lemsterland beschreven op de pagina's 535 tot en met 543. Hierin worden in afzonderlijke paragrafen historische gebeurtenissen in de vijf dorpen Lemmer, Eesterga, Vollega, Oosterzee en Echten vermeld.

  >>> Lees hier het volledige boek op de site van Google Books.

  >>> Lees hier het hoofdstuk over Lemsterland met de Adobe Reader.

   

   Beknopte Geschiedenis van Friesland in Hoofdtrekken door Wopke Eekhoff (W. Eekhoff, 1851)

  Wopke Eekhoff (1809-1880) was stadsarchivarus van Leeuwarden en prominent lid van het Friesch Genootschap, boekhandelaar en uitgever. In eigen beheer geeft hij dit boek uit over de geschiedenis van Friesland in de afgelopen (bijna) 2000 jaar. O.a. de veldslag in 1396 wordt er in beschreven. Als bijlage zit er een kaart bij van Friesland aan het begin van de jaartelling.

  In 1975 en 1976 zijn fascimile uitgaven verschenen bij de uitgeverij Foresta.

  >>> Bekijk hier het boek (met uitvoerige index) op de site van Gutenberg.

  >>> Bekijk hier het boek (in de ooorspronkelijke layout) op de site van Google Books.

   

  Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden bijeengebragt door Abraham Jacob Van der Aa onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden (Jacobus Noorduyn en zoon, 1853-1859).

  In dit veelomvattende naslagwerk staan alle dorpen, steden, gemeenten, rivieren enz. in Nederland vermeld met de historische gegevens tot aan de verschijningsdatum van het boek, dat in dertien delen verscheen tussen 1853 en 1859. Onderwerpen zijn o.a. Andringa, Lemsterland, Bandt/Bantega, Oosterzee, Echten, Huis te Velde. Wopke Ekhoff leverde de informatie over de provincie Friesland. Veel gegevens zijn ontleend aan de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden uit 1788 en vervolgens aangevuld met actuele gegevens door Van der Aa. Op de site van Tresoar staan de onderwerpen alfabetisch per Friese gemeente gerangschikt.

  >>>Lees hier de artikelen over Lemsterland op de site van Tresoar.

   

   De bodemkartering van Nederland deel V - De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder door Dr. Ir. J.S. Veenenbos (Staatsdrukkerij, 1950).

  Het boek is een verslag van een landbouwkundig onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen. Naast een gedetailleerde beschrijving van de bodem wordt ook de ontwikkeling van het gebied in de loop der eeuwen beschreven.

  Bij het boek horen fraaie kleurenkaarten van het onderzoeksgebied, waar o.a. een groot deel van Bantega toe behoort.

   

   De Historie gaat door het eigen dorp - deel III door A.Algra (Friesch Dagblad, 1957).

  In dit boek zijn de artikelen van dhr. Algra gebundeld, die eerder in het Friesch Dagblad waren verschenen. Het boek behandelt in 20 hoofdstukken diverse dorpen in Friesland en geeft van elke plaats een geschiedkundig overzicht. Het laatste hoofdstuk van dit boek (blz 299 tot en met 311) gaat over Oosterzee en behandelt o.a. de veldslag van 1396, de vervening, de scholen en kerken en bekende inwoners van Oosterzee (Menso Poppius en Intje Janszoon).

  >>> Lees hier het hoofdstuk in dit boek over Oosterzee met de Adobe Reader.

   

   Lemsterlan, in kuijerke troch it forline door A.E. Klijnsma (A.J. Osinga, 1975).

  In 15 hoofdstukken wordt de geschiedenis van Lemsterland behandeld, zowel Lemmer als de buitendorpen. Hoofdstuk VII gaat over de strijd tegen het water en beschrijft o.a. de overstromingen van 1825, 1570, 1701 en 1703, 1776, 1881 en 1883.

  >>> Lees hier hoofdstuk VII (pagina's 68 tot en met 87) met de Adobe Reader.

   

  Tusken TsjŻkemar en Tsjonger door L. van der Weide en K. Schippers (Drukkerij van der Eems Oosterend, 1991)

  Het boek bevat de (vooral 20e eeuwse) geschiedenis van Delfstrahuizen, Echtenerbrug en Echten. Uitvoerig wordt ingegaan op de manier waarop het veen werd afgegraven. Ook de Veenpolder van Delfstrahuizen komt aan bod, de geschiedenis van het Tjeukemeer en de watersnoodramp van 1825.

   

  Tusken TsjŻkemar en Tsjonger II door L. van der Weide en K. Schippers (Drukkerij van der Eems Oosterend, 1998)

  Het boek bevat zo'n 75 hoofdstukken over historische onderwerpen uit het gebied Echten - Echtenerbrug - Delfstrahuizen en ook Bantega komt aan bod (blz 25-27). De Veenpolder van Delfstrahuizen en de leefomstandigheden in de veenderijen worden beschreven. Ook het gemaal in Echten, de Klijnsmavaart en de bakkerij van Bijstra komen aan bod.

   

   Skiednis fan Eastersee / Geschiedenis van Oosterzee - As in faas mei blommen door Jekkie Boorsma-de Jong, Wiebe Klijnsma, Seije Nolles, Popke Popma en Sibbele Witteveen (Drukkerij van der Eems Easterein, 2000).

  Zeer uitvoerig en fraai uitgevoerd boek met de geschiedenis van Oosterzee vanaf 1132, met o.a. aandacht voor de veldslag van 1396, het Kasteel te Oosterzee, het Huis te Velde, kerken, Intje Jansz, scholen, de vervening, de watersnoodramp van 1825, middenstand en industrie en verenigingen.

   

  Kranten en tijdschriften

   

  Op de site van de Koninklijke Bibliotheek kan gezocht worden in de jaargangen van Nederlandse kranten, o.a.

  Nieuwsblad van Friesland (1901-1951);

  Friese Koerier (1952-1969).

  >>> Zoek hier op de krantensite van de Koninklijke Bibliotheek.

   

  Op de site van de Dekrantvantoen (NDC) kan gezocht worden in de oude jaargangen van o.a.:

  Leeuwarder Courant (vanaf 1752);

  Zuid-Friesland (vanaf oktober 2009).

  >>> Zoek hier op de krantensite van de Dekrantvantoen. 

   

  Het weekblad Fen Fryske Groun (verschenen in de periode 1926-1949) heeft diverse artikelen gepubliceerd over de Echtenerpolder. Deze tijdschriften kunnen geraadpleegd worden bij Tresoar.

   

  Actuele krantenberichten vindt u op:

  >>> de site van de Leeuwarder Courant; 

  >>> de site van de Zuid-Friesland;

  >>> de site van het Friesch Dagblad.

   

  Websites over Bantega

   

  Bantega.net

  Informatieve website over Bantega, de bedrijven, de verenigingen en de actuele activiteitenagenda.

  >>> Bekijk hier de website Bantega.net.

   

  Gemeente Lemsterland

  De site bevat een pagina met een korte geschiedenis van Bantega.

  >>> Bekijk hier de pagina over Bantega van de website van Lemsterland.

   

  Wikipedia

  Op Wikipedia staat een korte beschrijving van het dorp Bantega.

  >>> Bekijk hier de Wikipedia pagina over Bantega.

   

  Spanvis

  Op de zeer uitvoerige site van Roelie Spanjaard-Visser staat informatie over tal van onderwerpen die met Lemmer en Lemsterland te maken hebben. Ook aan Bantega is een pagina gewijd, met aandacht voor de geschiedenis van de Veenpolder van Echten, de scholen in Bantega en het leven in Bantega rond de jaren veertig en vijftig, zoals Lķtsje van der Meer (dochter van Frou van der Meer) die uit haar herinneringen heeft opgetekend in de Zuid-Friesland enkele jaren geleden. 

  >>> Bekijk hier de pagina over Bantega.

  >>> Lees hier het verhaal van Lķtsje van der Meer.

   

 •  

   

   

   

   

   

  (1) Veldslagen en overstromingen
   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   Graven van Holland - Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) door D.E.H. de Boer en E.H.P. Cordfunke (Walburg Pers, 2010). Pagina's 66 tot en met 72 gaan over Graaf Willem I, die als Graaf van Friesland het kasteel in Oosterzee liet bouwen en oorlog met de heer van Kuinre voerde.

   

  Genealogie Online over graaf Willem I van Holland

  Op de site van Genealogie Online staat een uitvoerige stamboom van de grafelijke familie en een levensbeschrijving van graaf Willem I.

  >>> Lees hier de stamboom en levensbeschrijving op de site.

   

  Friesche Volks-almanak voor het jaar 1846 - Elfde jaargang (Van Druten & Bleeker, 1845)

  In deze almanak staat een uitvoerig artikel over de vroege geschiedenis van de Stellingwerven (blz 71 tot en met 103), met o.a. beschrijvingen van de veldslagen van 1197 en 1396. Het artikel, "Iets over de vroegere geschiedenis van Stellingwerf" kunt u lezen op de site van de digitale historische bibliotheek Friesland (Wumkes.nl, in samenwerking met Tresoar) in een PDF bestand, vanaf pagina 124.

  >>> Lees hier het volledige boek op de site van Tresoar met de Adobe Reader.

   

  Kuinre, Bagdad van het Noorden.

  Op de site Flevolandbovenwater.nl staat een Word-document waarin de geschiedenis van Kuinre wordt beschreven, met o.a. een vermelding van de strijd tussen de Heer van Kuinre en Graaf Willem.

  >>> Lees het Word-document op de site van www.flevolandbovenwater.nl.

  >>> Lees hier het artikel met de Adobe Reader.

   

  Geschiedkundig Tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland  door J. van Leeuwen (G.T.N. Suringar, 1826) over de watersnoodramp van 1825 met bijbehorende kaart waarop de overstromingen met zeewater en zoet water zijn aangegeven. De pagina's 68 tot en met 87 gaan over Lemsterland.

  >>>Lees hier het volledige boek op de site van Google Books. 

  >>> Lees hier het hoofdstuk over Lemsterland met de Adobe Reader.

   

  Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden bijeengebragt door Abraham Jacob Van der Aa onder medewerking van eenige Vaderlandsche Geleerden (Jacobus Noorduyn en zoon, 1853-1859).

  In dit veelomvattende naslagwerk staat een uitvoerige beschrijving van de watersnoodramp van 1825 in Lemsterland.

  Op de site van Tresoar staan alle trefwoorden uit dit boek die met Lemsterland te maken hebben bij elkaar.

  >>>Lees hier het betreffende artikel bij het trefwoord "LEMSTERLAND, grietenij" op  de site van Tresoar.

   

   

   

   

   

   

   

  (2) Turfwinning door de Gietersen

   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   

   

   

   Het Bruine Goud- Kroniek van de turfgravers in Nederland door Sietse van der Hoek (Elsevier, 1984).

  Het boek geeft een uitvoerige omschrijving van de geschiedenis van de veenafgraving in Nederland met o.a. een beschrijving van de werkzaamheden van de veenarbeiders, ook de Gietersen met hun Gieterse methode komt aan bod (met name blz 99 tot en met 101). Het boek is rijk geÔllustreerd.

   

   De Gietersen in Friesland door dr. Jochem Kroes (Fryske Akademy, 1996).

  Dit boek is het resultaat van een onderzoek door Jochem Kroes, wiens familie uit de Veenpolder van Echten komt. Het beschrijft de migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw.

  In hoofdstuk 2 - paragraaf 2.3 wordt de situatie in Lemsterland beschreven vůůr 1750 (blz 25-27).

  In hoofdstuk 3 wordt de turfgraverij in Friesland door de Gietersen nŠ 1750 beschreven.

  In hoofdstuk 4 - paragraaf 4.9 wordt het verloop en de gevolgen van de Gieterse migratie in Lemsterland beschreven (blz. 81-85). 

   

  Musea

  Musea die concrete voorwerpen laten zien over de veenarbeid en de woningen van de veenarbeiders zijn o.a.

  Speel-Goed Museum De Boerepleats in Echtenerbrug (op de zolder is een verzameling gereedschap te zien);

  Museum Willem van Harenin Heerenveen (op de zolder van Pake, met o.a. een nagebouwd veenarbeidershuisje);

  Oudheidkamer Lemster Fiifgea in Lemmer;

  Het Laagveenderij Museum It DamshŻs in Nijbeets (openluchtmuseum met o.a. een veenwinkel).

   

   

   

   

   

   

  (3) De Veenpolder van Echten

   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   

   

   

   Veenpolder van Echten: Een evaluatie van ecologische, economische en sociale belangen in een veenweidegebied door Ing. Peter van der Werf (Rijksuniversiteit Groningen, 2003). 

  In dit doctoraalverslag wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de geschiedenis van de Veenpolder met 2 kaartjes.

  >>> Lees hier dit hoofdstuk met de Adobe Reader.

   

  Fries Archiefnet: het archief van Wetterskip Frysl‚n

  Op de site van het Fries Archiefnet staat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de Veenpolder van Echten uit de periode 1855 tot en met 1969.

  >>> Lees hier de historische beschrijving op de site van het Fries Archiefnet.

   

  Beschrijving van de Provincie Friesland behorende bij de Waterstaatkaart bewerkt bij  de directie Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat in 1946, bijgewerkt tot 1 januari 1948 (Staatsdrukkerij, 1948).

  In het boek worden o.a. alle waterschappen en veenpolders in Friesland beschreven.

  >>> Lees hier het volledige boek op de site van Scribd.

  >>> Lees hier de pagina's over de Veenpolder van Echten met de Adobe Reader.

   

   Ontwerp-plan Ruilverkaveling Echtener en Groote Veenpolder vastgesteld door de Centrale Landinrichtingscommissie (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheeer en Visserij - Landinrichtingsdienst, 1992)

  Het rapport beschrijft het gebied van de Veenpolder van Echten en de Groote Veenpolder van Wests Stellingwerf, als onderdeel van het ruilverkavelingsplan, uitgevoerd in de periode 1993 tot en met 2011. Bij het rapport is een fraaie kaart gevoegd, waarop de verschillende onderdelen van het inrichtingsplan voor het gebied zijn ingetekend.

   

  Ontgonnen Verleden

  Tussen 2005 en 2010 is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overzicht gemaakt van alle regio's in Nederland. In hoofdstuk 9 (blz 133 tot en met 143) van de uitgave over Friesland wordt regio 17 beschreven, die bestaat uit de Veenpolders ten noorden en zuiden van Heerenveen.

  De geschiedenis van het gebied vanaf de Middeleeuwen tot en met actuele ontwikkelingen wordt beschreven.

  Op de site van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap kan het rapport worden gedownload.

  >>>Lees hier het rapport over Friesland met de Adobe Reader.

   

  Galerie Het Gemaal

  Het voormalige stoomgemaal in Echten, tegenwoordig een kunstgalerie, heeft een eigen site met informatie over de tentoonstellingen in het gemaal.

  >>> Bekijk de site van Galerie-het-gemaal.

   

   

   

   

   

   

  (4) Dorpsontwikkeling vanaf 1900

   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   

   

   

   Leven en werken in het Bantega van vroeger door Rinske van der Meer-Snijder (Uitgeverij Zuid-Friesland, 1982).

  Dit boek bevat 106 artikelen die eerder in de tweewekelijkse rubriek van "Frou van der Meer" in de weekkrant "Zuid-Friesland" zijn verschenen in de periode 1978-1982. De artikelen behandelen de geschiedenis van Bantega, voorheen de Echtenerpolder, van circa 1900 tot 1982.

   

   Striid en Minsken - De Zuidwesthoek en Sudergoa 1956-1987 door Klaas Jansma (eindredacteur), Ton Groot Haar en Luuk van der Veen (Persburo Penn, 1987).

  Dit boek gaat over dorpsvernieuwing in de Zuidwesthoek en de rol die de stichting Sudergoa hierbij gespeeld heeft. Op pagina 29-30 staat een interview met Berend Kelderhuis over de dorpsvernieuwing in Bantega.

  >>> Lees hier deze pagina's met de Adobe Reader.

   

   Lyaemer Wonen 1906-2006 - 100 jaar onbelemmerd de ruimte (Drukkerij Groenewold, 2006)

  Dit jubileumboek bevat een beschrijving van woningbouwprojecten in Lemsterland in de periode 1906-2006. Bantega komt met meerdere projecten aan bod: o.a. de woningen aan de Middenweg die Rodenburg genoemd wordt (1919) en de rij woningen op de plek van de vroegere Openbare Lagere School (1980). Ook staat er een interview in met Anneke de Vries, die sinds 1970 in een huis van Lyaemer woont.

   

   Bantega door Froukje Holtrop en Roelie Toering (Drukkerij van der Eems, 2007).

  Dit fraai uitgevoerde boek geeft een veelomvattend beeld van de ontwikkelingen in Bantega vanaf circa 1980, als een soort vervolg op het boek van Frou van der Meer. De oudere geschiedenis komt echter ook aan bod.  Er is aandacht voor winkels en bedrijven, de verenigingen, persoonlijke verhalen met herinneringen en interviews en een beschrijving van de afzonderlijke straten en huizen met hun bewoners. Ook scholen en kerken worden beschreven.

   

  Schoolmeesters in Lemsterland (Fryske Akademy)

  De schoolmeester Hartman Sannes (1890-1956) heeft materiaal verzameld over de hoofden van scholen in Friesland vanaf circa 1600 tot aan circa 1950. Op de site van de Fryske Akademy kunnen de overzichten per gemeente (grietenij) worden geraadpleegd. 

  Bantega komt hierin ook voor met de openbare lagere school (aanvankelijk aan de Kooisloot) en de bijzondere school.

  >>> Lees hier het overzicht van de gemeente Lemsterland op de site van de Fryske Akademy. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  (5) Bantega in vogelvlucht

   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   

   

   

   Frisia Dominium - Kaarten van de provincie Friesland tot 1850 - Geschiedenis en cartobibliografie door P.J. de Rijke (Hes & De Graaf, 2006).

  Dit boek geeft een overzicht van alle provinciekaarten van Friesland. De oudste bewaard gebleven kaarten zijn uit 1550.

   

   Lytse Schotanus Atlas samengesteld door H. Oldenhof, K. de Vries en M. Wiegersma (Fryske Akademy, 1967).

  In deze atlas staan stedenkaarten uit de Schotanus atlas van 1664 gereproduceerd en de dertig grietenijkaarten uit de atlas van Schotanus-Halma uit 1718, met een inleiding over Schotanus en zijn atlassen en per kaart een pagina met toelichting.

  >>> Lees hier de inleiding en de toelichting op de kaart van Lemsterland met de Adobe Reader.

   

  Huguenin Atlas - Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829 met toelichting van H.J. Versfelt en M. Schroor (Uitgegeven door de Drentse Historische Vereniging in samenwerking met Heveskes Uitgevers).

  Tussen 1819 en 1829 hebben militaire ingenieurs onder leiding van eerste luitenant W.U. Huguenin kaarten vervaardigd van geheel Friesland, Groningen en Drenthe en van een flink deel van Overijssel (schaal 1:40.000). Tussen 1819 en 1823 werden eerst Groningen en daarna Friesland in kaart gebracht. De Krayenhoff kaart is gebaseerd op het materiaal van Huguenin.

   

   Grote Historische Provincie Atlas Friesland 1853-1856 (Wolters-Noordhoff, 1992).

  In deze atlas zijn de originele manuscriptkaarten (de "nettekeningen") gereproduceerd, die gediend hebben als basis voor de "Topographische en Militaire Kaart (TMK) van het Koningrijk der Nederlanden" (schaal 1:25.000).

  De pagina's 158-159 (Takozijl - Lemmer - Oosterzee), 160-161 (Echten, Oosterzeesch Veld en de Tjonger) en 166 (Schoterzijl) hebben betrekking op Lemsterland. 

   

   Atlas van de Provincie Friesland 1861 (Noorderboek, 1979).

  Dit is een herdruk van de Zak-Atlas van de Provincie Friesland uit 1861, uitgegeven door Bernhard Behrns uit Franeker.

   

   Gemeente-Atlas van Friesland - de kaarten uit de jaren 1877-1889 door J. Kuyper.

  Heruitgave uit 2000 door P.J. de Rijke en J.H.P. van der Vaart.

  In dit boek worden de verschillende edities van de Friese gemeentekaarten van Kuyper beschreven en vergeleken.

  Tevens bevat het boek reproducties van de meest recente versie van deze gemeentekaarten.

   

   Historische Atlas van Friesland (Uitgeverij Robas, 1990).

  In deze atlas staan de door het Topografische Bureau van het leger gemaakte kaarten (schaal 1:25.000), die samen de "Chromotopografische kaart des Rijks" vormen. De meeste kaarten zijn uit de periode 1920-1930.

  Op vier kaarten staan delen van Lemsterland: No. 199 (Lemmer-Eesterga-Follega en Oosterzee Buren); No. 200 (Oosterzee Gietersche Brug, Echten, Echterbrug en Delfstrahuizen); No. 217 (Lemmer en het Lemster Hop) en No. 218 (Bantega "De Kooi", Kooisloot, Buitendijks Veld). De gebieden op deze vier kaarten zijn alle vier verkend in de periode 1883/1884 - 1904.

   

   Grote Historische topografische Atlas ca 1926-1934 - Frysl‚n Friesland (uitgeverij Nieuwland, 2006).

  In deze atlas staan gedetailleerde topografische kaarten van Lemsterland (schaal 1:25.000) op de bladen 199 (noordwest), 200 (noordoost) en 218 (zuid). De kaarten zijn herzien in 1930-1932.

   

  WatWasWaar

  Site met diverse soorten kaarten, o.a. topografische kaarten. Voor Lemsterland gaat het dan om de kaarten 15F (noordwest, inclusief Lemmer), 16A (noordoost, Oosterzee, Echten, Bantega) en 16C (zuid, Schoterzijl).

  Op de site zijn de bonnebladen van dit gebied uit 1908-09 en 1933-34 te bekijken.

  Op de site zijn de topografische kaartenseries te raadplegen uit 1953, 1960, 1964, 1974, 1986 en 1995.

  >>> Bekijk de regio rondom Bantega op de site van WatWasWaar.

   

   Atlas van Topografische Kaarten Nederland 1955-1965 (Uitgeverij 12 ProvinciŽn, 2007)

  In deze atlas staan de kaarten, die in opdracht van het Ministerie van Oorlog, samen de "Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden" vormen (schaal 1:50.000). De kaarten van Lemsterland uit 1960 en 1961 staan afgedrukt op de bladen 69 (west) en 70 (oost).

   

   Grote Topografische Atlas van Nederland deel 2 Noord-Nederland (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1987).

  In deze atlas staan topografische kaarten uit 1974 van Lemsterland (schaal 1:50.000) op de bladen 77 (west) en 78 (oost).

   

   Grote Topografische Atlas van Nederland deel 2 Noord-Nederland Tweede editie (Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, 1990). In deze atlas staan topografische kaarten uit 1987/88 van Lemsterland (schaal 1:50.000) op de bladen 77 (west) en 78 (oost).

   

   Foto-Atlas Friesland (Robas Produkties, 1990).

  In deze atlas staan gedetailleerde (zwart-wit) luchtfoto opnamen van Friesland, schaal 1:14.000.

  Bantega staat op blad 404 (en een klein deel op 386-388, 403, 405 en 411-412). De opnamen zijn gemaakt in april 1989.

   

   Luchtfoto Atlas Frysl‚n (Uitgeverij 12 ProvinciŽn, 2005)

  Deze atlas bevat loodrechte kleurenopnamen van geheel Frysl‚n, met op de pagina's 285-287 (noord) en 297-299 (zuid) het gebied tussen het Tjeukemeer en Schoterzijl. De bebouwde kom van Bantega staat op pagina 298. Deze opnamen zijn gemaakt op 31 mei 2003. 

   

   Topografische Atlas van Nederland (Uitgeverij 12 ProvinciŽn, 2012)

  Deze atlas bevat topografische kaarten uit 2010 van Lemsterland (schaal 1:50.000) op blad 88 (Lemmer, Eesterga, Follega en Oosterzee-Buren); blad 89 (Oosterzee-Gietersebrug, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Bantega) en blad 106 (Buitendijks Veld).

   

   

   

   

   

   

  (6) Bantega in beeld

   

  <<< Ga terug naar het begin van dit hoofdstuk

   

   

   

   

   

   Uit Het Album Van Lemsterland door Pieter Terpstra en Gerrit de Vries (Interboek v. Seijen, 1992).

  Dit boek bevat vijf foto's van Bantega, toen nog Nieuw Echten of Echtenerpolder genoemd, op de pagina's 119 tot en met 121. De plaatsnaam bij de foto van de winkel van Van der Pal (blz 119) is ten onrechte aangegeven als Echtenerbrug. 

   

   In en om de Lemmer - De Gemeente Lemsterland van 1900 tot nu door Oppie de Vries en Gerrit van Dolderen (Van Geyt Productions, 1995). In dit boek staan twee mooie foto's van Bantega uit de jaren 30 (blz 82-83 en 86).

   

  Op de site van Dorpsarchieven staat een mooie verzameling ansichtkaarten van Bantega, schoolfoto's van de openbare en christelijke lagere school en groepsfoto's van verenigingen.

  >>> Bekijk de pagina over Bantega op deze site.

   

  Het Fries Fotoarchief van Tresoar heeft op haar site een grote verzameling foto's over allerlei plaatsen in Friesland, waaronder een kleine verzameling foto's over Bantega.

  >>> Bekijk de pagina over Bantega van deze site.

   

  Op Youtube zijn diverse filmpjes te zien over Bantega, bijvoorbeeld de vijf uitzendingen uit 2011 van Doch it foar dyn doarp van Omrop Frysl‚n.

   

   

   

   

   

   

   

  Contact via mail: jdeisma@hotmail.com of telefoon: 058-288.30.07